nafleku.cz

Půjčovna elektrolodí a šlapadel

Webkamera:
půjčovna lodí

od 1. dubna 2022 je půjčovna lodiček a šlapadel
opět v provozu!

480,-Kč / 1hod. / 1 elektroloď
každá loď maximálně pro 4 osoby! 
Za každých započatých 10 minut / 80,- Kč.

240,-Kč / 1hod. / 1 šlapadlo
každé šlapadlo maximálně pro 4 osoby! 
Za každých započatých 10 minut / 40,- Kč.

Otevírací doba v sezóně: 
Po-Pá: 9:30 - "do setmění"
So,Ne:   9:30 - "do setmění"

Otevírací doba mimo sezónu: 
Po-Pá: 12:00 - "do setmění"
So,Ne:   9:30 - "do setmění"

Informace na tel. čísle:  775 870 666
nebo na emailové adrese nafleku@nafleku.cz
Za nepřízně počasí zavřeno, nebo volejte na telefon pro informace 

SLEVA 5%
PRO ZÁKAZNÍKY PŮJČOVNY

 Plavební řád      Návod na obsluhu lodiček      Kde nás najdete       Provozní řád       Operating procedure       Bedienschritte    


VÝTAH Z PLAVEBNÍHO ŘÁDU BEZPEČNOSTI NA VD BRNO

 

Provoz malých plavidel


1. Vůdce malého plavidla odpovídá za technickoprovozní stav malého plavidla, za jeho posádku i ostatní osoby na plavidle. Odpovídá za to, že malé plavidlo není přetěžováno a že osoby jsou na něm správně rozmístěny.

 

2. Při odplouvání a vplouvání k molu půjčovny nesmí vůdce plavidla vplout mimo bezpečnostní zónu vyznačenou bójemi. Dále je zakázáno, kotvit u mola, břehu TJ Jachtklub Brno a vstupovat do areálu.

 

3. Vůdce malého plavidla odpovídá za bezpečnost plavby i v podmínkách zhoršující se povětrnostní situace. Je povinen včas hodnotit zejména druh a účel plavidla, kterého hodlá v takových podmínkách použít. Je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s ohledem k místním podmínkám další plavba nebyla již bezpečnou.

 

4. V případech, kdy malé plavidlo míjí koupajícího se, je vůdce malého plavidla povinen obeplout ho v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem. Pro malé plavidlo s vlastním pohonem je bezpečná vzdálenost 10 m a pro malé plavidlo bez vlastního pohonu 3 m.

5. Malá plavidla nesmějí křížit směr plavby plavidel, která nejsou malými, ve vzdálenosti menší než 200 m. Musí zachovat bezpečnou boční vzdálenost od jiných plavidel. Bezpečná vzdálenost závisí na druhu plavidel, charakteru úseku vodní cesty a povětrnostní situaci.

 

6.Malá plavidla musejí jiným než malým plavidlům vytvořit dostatek místa, aby nemusela měnit svůj směr ani rychlost plavby a nesmějí vyžadovat ,aby se ji tato plavidla vyhýbala.

 

7. Malá plavidla s vlastním pohonem musí uvolnit dráhu všem ostatním malým plavidlům.

 

8. Malá plavidla s vlastním pohonem  se vzájemně potkávají levými boky.

 

9. Pro vyvazování plavidel je zakázáno používat stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla a.t.d.

 
10. Vůdci plavidel jsou povinni uposlechnout pokynů provozovatele půjčovny, které jim dá před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu pro plavbu nebo z jiných důvodů, pro které by další plavba nebyla již možná.

11. Vůdce plavidla, plovoucího tělesa nebo sestavy, jakož i osoba pověřená dohledem na plovoucí zařízení má povinnost hlásit bez prodlení Státní plavební správě plavební nehodu, na které měl účast.

 

Nejpoužívanější signální znaky:

 

Zákaz proplutí  zakaz propluti
Zákaz vplutí do vyhrazeného prostoru zákaz vplutí
Zákaz stání    zákaz stání
Zákaz plavby sportovních rekreačních plavidel zákaz sportovních plavidel

 

Nejpoužívanější signály plavidel

signály plavidelMalá plavidla -Příručka uživatele

1.Klíče zapalování

Otočte klíčkem v zapalování doprava do polohy 1 uvedete plavidlo do provozu.

Otočte klíčkem v zapalování zpět doleva do polohy 0 vyřadíte  plavidlo z provozu.

Při ukotvení a opuštění plavidla vždy vezměte klíčky sebou zabráníte tomu aby někdo s lodí odjel pomocí motoru.

Upozornění pokud ukotvenou loď někdo odvleče nebo s ní odpluje (třeba pomocí pádel) nebo odcizí, nesete plnou finanční odpovědnost za plavidlo Vy a proto opuštění lodi a ponechání bez dozoru důrazně nedoporučujeme!!!!!!!!

2. Červený přepínač

Otočíte-li  červeným přepínačem do polohy vpravo – plavidlo pluje pomocí motoru vpřed.

Otočíte-li  červeným přepínačem do polohy vlevo  – plavidlo pluje pomocí motoru dozadu.

Otočíte-li  červeným přepínačem do středové polohy – plavidlo vypne pohon.

3. Volant kormidla

Otočíte-li volantem doprava plavidlo pluje vpravo.

Otočíte-li volantem doleva plavidlo pluje vlevo.

Otočíte-li volantem do středové polohy plavidlo pluje rovně.

4. Rychloměr GPS zobrazuje Vaši rychlost v km/h.

5. Počítadlo času na display měří čas od momentu, kdy byl obsluhou pomocí čipu aktivován až do momentu kdy bude obsluhou půjčovny pomocí čipu deaktivován. Čas se měří i když je klíček zapalování vypnut nebo vytažen. Naměřený čas Vám bude obsluhou půjčovny po vrácení plavidla vyúčtován jako čas výpůjčky a vynásoben hodinovou sazbou dle platného ceníku!

6. Stav nabytí akumulátorů na display v % zobrazuje stav nabití akumulátorů.  Pokud stav v %  se bude blížit ½ stavu při vyplutí otočte plavidlo a vydejte se na zpět k půjčovně aby jste se stihli s rezervou vrátit nazpět. Nezapomeňte na protivítr a protiproud můžete plout pomaleji. Nechte si rezervu a vydejte se zavčas na zpět!!!!

Upozornění! pokud tak neučiníte a akumulátory se vybijí až na 0% neprodleně volejte na tel. 775 870 666 obsluha půjčovny. Budete odtaženi a bude Vám vyúčtováno jak čas který budete čekat, tak čas který budete vlečeni a také čas který bude napočítán na záchranné lodi která kvůli Vám bude muset být vypravena.

7. Sluneční clona   

Používejte jen v případě potřeby za slunečného počasí. Pokud bude použita počítejte s tím, že se sníží  rychlost plavidla. Zákaz používání za silného větru, hrozí poškození plachty a konstrukce!!! V žádném případě nepoužívejte sluneční clonu jako plachtu. Za případné poškození nesete plnou finanční zodpovědnost!!!

 

Při jakýchkoliv problémech s plavidlem, havárie, natékání vody do plavidla nebo jiných závad ihned volejte  obsluhu půjčovny tel.: 775 870 666PROVOZNÍ ŘÁD

půjčovny loděk s elektromotorem

 

Provozovatel půjčovny:  I. Houšková Lenka, IČO: 886 75 599, IČP: 1005265399

(Odpovědný vedoucí)                II. Houška Roman, IČO: 620 86 707, IČP: 1005265356

 

Vlastník areálu: TJ Jachtklub Brno, Přístavní , Brno 635 00

 

PROVOZNÍ DOBA:

V sezóně (červen, červenec, srpen):                  Mimo sezónu (duben,květen,září):

Po - Pá    9:30 – „do setmění“                           Po – Pá  12:00 – „do setmění“

So – Ne   9:30 – „do setmění“                           So – Ne   9:30 – „do setmění“

 

Za nepříznivého počasí nebo deště ZAVŘENO !!!

 

Reservace v provozní době zde nebo mobil: 775 870 666 mimo provozní dobu na email: pujcovnalodi@nafleku.cz nebo v provozovně Občerstvení NAFLEKU (vedle minigolfu naproti  budovy loděnice DpmB).

 

S půjčenými plavidly lze plout po celé vodní ploše nádrže Brněnské přehrady mimo míst vyjmenovaných v odstavci č.11 v Pokynech pro návštěvníky

 

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 

1./ Vstup do prostoru půjčovny má jen ten návštěvník, který má zájem o zapůjčení loďky a nebo požaduje informace v souvislosti se zápůjčkou loděk. Všem ostatním je do prostoru půjčovny vstup zakázán.

    

2./ Plavidla a jiné sportovní potřeby k plavbě se zapůjčují jen za příznivého počasí. Po předložení občanského průkazu a zaplacení půjčovného se návštěvník dobrovolně podrobuje všem ustanovením „Provozního řádu“ a „Řádu plavební bezpečnosti na vodních cestách ČR“.

 

3./ Dětem mladším 10-ti let je návštěva půjčovny a přilehlých prostor dovolena jen v

doprovodu osob starších 15-ti let, plavidla se zapůjčují na vlastní nebezpečí a jen osobám starším 15-ti let za předpokladu že není pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.

 

4./ Vypůjčené plavidlo nebo jiné sportovní potřeby je návštěvník povinen vrátit po uplynutí smluvené doby, nejpozději však do ukončení provozu půjčovny tj. „do setmění“. Při opožděném vrácení zapůjčených předmětů je povinen návštěvník doplatit příslušnou částku půjčovného, která je stanovena hodinovou sazbou podle schváleného ceníku.

 

5./ Návštěvník půjčovny loděk se musí ve vlastním zájmu pohybovat na hladkých, mokrých palubách s maximální pozorností, vyvarovat se sklouznutí a úrazů. Provozovatel půjčovny nenese odpovědnost za škody, poranění, úrazy, které si návštěvník způsobí sám vlastní nepozorností, neukázněností, porušením provozního a plavebního řádu.

 

6./ Návštěvník je povinen šetřit zařízení půjčovny, loděk a vypůjčených sportovních potřeb. Škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny na majetku provozovatele nebo ostatních návštěvníků a uživatelů vodní plochy je povinen uhradit.

 

7./ Návštěvníkovi po zaplacení smluveného zápůjčného, mu bude obsluhou půjčovny na vývazišti, předáno řádně vybavené plavidlo k provozu a bude poučen jak plavidlo správě ovládat. Uživatel, nebo-li vůdce plavidla za vypůjčené plavidlo odpovídá a současně i za osoby a jejich rozmístění na plavidle. Na plavidlo smí vzít jen určený počet osob, vyznačený v nosnosti osob na plavidle.

 

8./ Neplavci a děti do 10-ti let musí mít za plavby nasazený záchranný prostředek.Nemůže-li tyto záchranné prostředky půjčovna s půjčovaným plavidlem poskytnout, nesmí plavidlo z půjčovny vyplout.

 

9./ Všem uživatelům plavidel je zakázáno se s plavidly vzájemně srážet, skákat z nich do vody nebo vylézat z vody na ně, potápět je nebo je vytahovat na břeh.

 

10./ S vypůjčenými plavidly nesmí být rušen ostatní provoz na vodní ploše, zejména provoz lodí osobní dopravy. To znamená, že se malá plavidla nesmí přibližovat k velkým plavidlům na vzdálenost menší než 30 m nebo křižovat plavební dráhu velkých plavidel ve vzdálenosti do 200 m.

 

11./ Při odplouvání a vplouvání k molu půjčovny nesmí vůdce plavidla vplout mimo bezpečnostní zónu vyznačenou bójemi. Dále je zakázáno, kotvit u mola, břehu TJ Jachtklub Brno a vstupovat do areálu, vplouvat do zakázaných prostor vodní plochy, vyjmenovaných provozním řádem vodního díla, dále do prostorů označených značkou „zákazem vplutí“nebo žlutými bójemi (zákaz přiblížení k aeračním věžím v okruhu 10 m)  nebo výstražnými tabulemi označující koupaliště, bezpečnostní pásma u přehradní hráze, hygienická pásma, úseky odběrů vody, přístaviště osobní lodní dopravy DpmB, obratiště a plavební dráhy velkých plavidel osobní přepravy. V případech, kdy malé plavidlo míjí koupající se, je vůdce malého plavidla povinen obeplout ho v bezpečné vzdálenosti a pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a nejbližším břehem. Pro malé plavidlo s vlastním pohonem je bezpečná vzdálenost 10 m a pro malé plavidlo bez vlastního pohonu 3 m.

 

12./ Není dovoleno se přibližovat a vyvazovat se s malými plavidly k hydrotechnickým zařízením, plavebním znakům, bójím, tyto poškozovat nebo ničit. V čase pořádání podniků na vodě /závodů/ je zakázáno všem plavidlům vplouvat do vytýčené – vyznačené plavební dráhy – tratě a nebo jinak rušit pořádanou sportovní akci.

 

13./ Není dovoleno používat přístaviště půjčovny loděk k opalování, skokům do vody a chytání ryb.

 

14./ Není dovoleno přibližovat do bezprostřední blízkosti rybářů lovících ze břehu nebo na loďkách a tím  eliminovat případné střety s těmito rybáři.

 

15./ Je zakázáno bez příčiny volat o pomoc, v případě tonutí osob nebo nehody plavidel, nacházejících se v bezprostřední blízkosti, je povinen každý vůdce plavidla poskytnout okamžitou pomoc v mezích vlastních prostředků a schopností.

 

16./ Vůdce malého plavidla /vypůjčovatel/ na zapůjčené loďce odpovídá za bezpečnost plavby i v podmínkách zhoršující se povětrnostní situace a tuto je povinen včas zhodnotit. Pokud by plavba nebyla dále bezpečná, musí se vrátit do půjčovny nebo přistát na chráněném místě. O ukrytí loďky podá pokud možno neprodleně zprávu do půjčovny.

 

17./ Je zakázáno jakékoliv znečišťování vody, prostorů půjčovny loděk, odhazování odpadků, vylévání škodlivých tekutin, praní prádla apod.

 

18./ Prodlévání návštěvníků v půjčovně loděk v mimopracovní době, neoprávněné použití plavidel z půjčovny loděk bez vědomí odpovědných pracovníků je nepřípustné.

 

19./ Z půjčovny loděk bude vykázán každý návštěvník, který se chová vůči pracovníkům půjčovny, ale i ostatním návštěvníkům a uživatelům vodní plochy nepřístojně, ruší pořádek, dopouští se přestupků, je v podnapilém stavu nebo pod vlivem omamných látek.

 

Důležitá telefonní čísla:

 

Pracovník obsluhy půjčovny: 775 870 666

 

Odpovědný vedoucí: Houška Roman 603 468 476

Vodní záchranná služba: 777 347 232

Lékařská pohotovost /služba/: 155

Hasiči: 150

Policie státní: 158

Policie městská: 156

Tísňové volání: 112

Státní plavební správa, pobočka Přerov: 581 250 911

     


BETRIEBSORDNUG

im Verleih von Elektromotor-Schiffen

Verleihsbetreiber:  I. Houšková Lenka, IČO: 886 75 599, IČP: 1005265399

Betriebsleiter:       II. Houška Roman, IČO: 620 86 707, IČP: 1005265356

Arealinhaber: TJ Jachtklub Brno, Přístavní , Brno 635 00

 

BETRIEBSZEIT:

In der Saison (Juni, Juli, August):                                                         Außerhalb der Saison (Apríl, Mai, September):

Mo - Fr    9:30 – „bis zum Eintritt der Dunkelheit“                           Po – Pá  12:00 – „bis zum Eintritt der Dunkelheit“

Sa – So   9:30 –   „bis zum Eintritt der Dunkelheit“                         So – Ne   9:30 – „bis zum Eintritt der Dunkelheit“

Bei schlechtem Wetter oder beim Regen GESCHLOSSEN!!!

 

Reservierung in der Betriebszeit hier oder per Handy: 775 870 666 außerhalb der Betriebszeit  per E-Mail: pujcovnalodi@nafleku.cz oder in der Betriebsstätte Občerstvení NAFLEKU (neben dem Minigolfspielplatz gegenüber dem  Werftgebäude DpmB).

 

Mit den verliehenen Schiffen kann man auf der ganzen Wasserfläche des Brünner Stausees außer den im Absatz Nr. 11 in Instruktionen für Besucher angegebenen Stellen fahren.

 

INSTRUKTIONEN FÜR BESUCHER

1./ Der Eintritt in die Verleihzone wird nur dem Besucher erlaubt, der Interese am Schiffverleih hat oder der Informationen zum Schiffverleih verlangt. Allen anderen Personen ist Eintritt in die Verleihzone verboten.  

    

2./ Die Schiffe und andere Sportwaren zum Schifffahren werden nur bei günstigem Wetter verliehen. Nach dem Vorlegen des Personalausweises und der Leihgebühr unterliegt der Besucher freiwillig allen Bestimmungen der „Betriebsordnung“ und „Ordnung der Schiffsicherheit auf Wasserwegen der Tschechischen Republik“.

 

3./ Den unter 10-jährigen Kindern  wird der Besuch vom Verleih  und  anliegenden Räumen nur in Begleitung von über 15-jährigen Personen erlaubt, die Schiffe werden nur auf eigene Gefahr und nur den über 15-jährigen Personen verliehen, unter Voraussetzung, dass sie nicht unter Einfluss von Alkohol oder Rauschmitteln sind.

 

4./ Das verliehene Schiff oder andere Sportwaren ist der Besucher verpflichtet, nach dem Ablauf der vereinbarten Zeit, spätestens aber bis zum Ende der Verleihsbetriebszeit, d. h. bis zum  Eintritt der Dunkelheit zurückzugeben. Bei einer verspäteten Rückgabe von verliehenen Gegenständen ist der Besucher verpflichtet, entsprechende Summe der Verleihsgebür zuzuzahlen, die als Stundensatz der billigten Preisliste festgelegt wird.

 

5./ Der Besucher des Schiffverleihs muss sich in seiner Interesse auf  glattem, nassem Deck mit maximaler Aufmerksamkeit bewegen, Ausrutschen und Unfälle vermeiden. Der Verleihsbetreiber trägt keine Verantwortung für Schäden, Verletzungen, Unfälle, die sich der Besucher selbst durch seine eigene Unaufmerksamkeit, Undiszipliniertheit, Verletzung der Betriebs- und Schiffsordnung verursacht.

 

6./ Der Besucher ist verpflichtet, Einrichtung des Verleihs, der Schiffe und der ausgeliehenen Sportwaren zu schonen. Die Schäden oder Verluste, die durch seine Schuld am Besitz des Betreibers oder anderer Besucher und Nutzer der Wasserfläche verurschacht wurden, ist dieser verpflichtet zu bezahlen. 

 

7./ Dem Besucher wird nach der Bezahlung der vereinbarten Leihgebühr von der Verleihsbedienung auf dem Landungsplatz ein zum Betrieb richtig ausgestattetes Schiff übergeben und er wird belehrt, wie das Schiff richtig gelenkt wird. Der Nutzer oder Leiter des Schiffes ist für das ausgeliehene Schiff und zugleich auch für Personen und ihre Platzierung an Bord verantwortlich. An Bord darf nur die bestimmte Anzahl von Personen genommen werden, die in der Personentragkraft auf dem Schiff bezeichnet wird.  

 

8./ Die Nichtschwimmer und unter 10- jährige Kinder  müssen während der Schifffahrt ein Rettungsmittel aufgesetzt haben. Wenn der Verleih diese Rettungsmittel mit dem ausgeliehenen Schiff nicht bieten kann, darf das Schiff nicht den Verleih verlassen.    

 

9./ Es ist allen Schiffsnutzern verboten, mit Schiffen zusammenzustoßen, von Bord ins Wasser zu springen oder aus Wasser an Bord zu klettern, die Schiffe zu versenken oder sie ans Ufer zu ziehen.

 

10./ Mit ausgeliehenen Schiffen darf nicht anderer Betrieb auf der Wasserfläche, vor allem der Betrieb der Personenverkehr-Schiffe gestört werden. Das heißt, dass kleine Schiffe nicht zu großen Schiffen auf als 30 m kleinere Entfernung näher kommen können oder Schifffahrtsbahn von großen Schiffen in Entfernung bis 200 m kreuzen können. 

 

11./ Beim Verlassen und Einfahren an die Mole des Verleihs darf  der Leiter des Schiffes außerhalb der mit Bojen markierten Sicherheitszone nicht einfahren.  Weiter wird verboten, an der Mole und an der Küste TJ Jachtklub Brno  zu ankern und ins Areal TJ Jachtklub Brno einzutreten, in verbotene Räume der Wasserfläche einzufahren, die in der Betriebsordnung des Wasserwerks angegeben sind, weiter in  mit Schild „zákaz vplutí“ („Einfahrt verboten“) oder mit gelben Bojen (Verbot sich zu Durchlüftungtürmen anzunähren) oder mit Warnungzeichen für Freibad markierte Räume, in Sicherheitszonen am Staudamm, in hygienische Zonen, in Zonen für Wasserabnahme, an Molen des Personenschiffverkehrs DpmB, in Wendungszonen, in Schiffbahen der großen Schiffe des Personenverkehrs einzufahren. Im Falle, wenn ein kleines Schiff bei einem Schwimmer vorbeifährt, ist der Leiter des kleinen Schiffes verpflichtet, den Schwimmer in einem sicheren Abstand und möglichst so zu umfahren, dass der Schwimmer zwischen dem Schiff und dem nächsten Ufer bleibt. Für ein kleines Schiff mit eigenem Antrieb beträgt der sichere Abstand 10 M und für ein kleines Schiff ohne eigenen Antrieb 3 M.

 

12./ Es ist nicht erlaubt, sich mit kleinen Schiffen zu hydrotechnischen Anlagen, Schiffszeichen, Bojen anzunähren und anzubinden und diese zu beschädigen oder zu vernichten. In der Zeit der Veranstaltungen an der Wasserfläche /Wettkämpfe/ ist allen Schiffen verboten in markierte Schiffbahn einzufahren oder anders diese sportlicheVeranstaltung zu stören.

 

13./ Es ist nicht erlaubt, den Landungsplatz des Verleihs zum Sonnen, Wasserspringen und Angeln zu nutzen.

 

14./ Es ist nicht erlaubt, sich in unmittelbare Nähe der vom Ufer oder vom Schiff angelnden Fischern anzunähern, damit mögliche Zusammenstöße eliminiert werden.

 

15./ Es ist verboten, ohne Ursahe Hilfe zu rufen, im Falle des Ertrinkens von Personen oder des Unfalls von sich in unmittelbarer Nähe befindenden Schiffen, ist jeder Leiter des Schiffes verpflichtet, sofortige Hilfe im Rahmen eigener Mittel und Fähigkeiten zu leisten.

 

16./ Der Leiter des kleinen Schiffes /der Entleiher/ ist am ausgeliehenen Schiff verantwortlich für die Sicherheit der Schifffahrt auch unter Bedingungen der verschlechterten Witterungsverhältnisse und solche Situation ist er verpflichtet rechtzeitig zu bewerten. Wenn die Schifffahrt weiter nicht sicher wäre, muss er in den Verleih zurückfahren oder an einer geschützten Stelle landen.  Von der Versteckung des Schiffes informiert er den Verleih möglichst sofort.

 

17./ Es ist verboten, Wasser, Räume des Verleihs zu unreinigen, Abfälle abzuwerfen, schädliche  Flüßigkeiten auszugießen, Wäsche zu waschen usw.

 

18./ Das Verweilen von Besuchern im Verleih der Schiffe außerhalb der Betriebszeit, unberechtigtes Verwenden der Schiffe ohne Wissen von zuständigen Mitarbeitern ist unzulässig.

 

19./ Aus dem Verleih der Schiffe wird jeder Besucher ausgewiesen, der sich gegenüber Mitarbeitern des Verleihs, aber auch anderen Besuchern und Nutzern der Wasserfläche ungehörig verhält, Ordnung stört, Verstöße begeht, angetrunken oder unter Einfluss von Rauschmitteln ist.

 

Wichtige Telefonnummern:

Mitarbeiter der Bedienung des Verleihs: 775 870 666

Zuständiger Leiter: Houška Roman 603 468 476

Wasserrettungsdienst: 777 347 232

Ärztlicher Notdienst: 155

Feuerwehr: 150

Staatspolizei: 158

Stadtpolizei: 156

Notruf: 112

Staatliche Schiffsverwaltung, Zweigstelle Přerov: 581 250 911


RULES OF OPERATION

Electrical boat rental

Rental operator:                       I. Houšková Lenka, IČO: 886 75 599, IČP: 1005265399

(Accountable manager)            II. Houška Roman, IČO: 620 86 707, IČP: 1005265356

 

Compound owner: TJ Jachtklub Brno, Přístavní , Brno 635 00

 

Opening hours:

Season (June, July, August):                     Off-season (April, May, September):

Mon - Fri    9:30 – „the dark“                           Mon – Fri  12:00 – „the dark“

Sat – Sun   9:30 – „the dark“                            Sat – Sun   9:30 – „the dark“

 

CLOSED in case of adverse weather or rain!!!

 

Reservations during opening hours here or phone: 775 870 666 outside hours by email: pujcovnalodi@nafleku.cz or in the fast-food restaurant Občerstvení NAFLEKU (beside mini-golf opposite the building of DpmB shipyard).

 

With the borrowed vessels you can sail across the water surface of the Brno dam reservoir except sites listed in paragraph No. 11 in the Guidelines for visitors

 

GUIDELINES FOR VISITORS

 

1./ Entry to rental space has only visitor who is interested in renting a boat or requesting information with regard to renting boats. All others are not allowed to enter rental space.

    

2./ Vessels and other sports equipment for shipping can be rented only in good weather. After presenting the identity card and paying the rental fee, visitors voluntarily subjected to all the provisions of "Rules of Operation" and "Order of boating safety on the waterways of the ČR".

 

3./ Children under 10-years old are allowed to enter rental space only in accompanied by persons older than 15 years, the vessel is on loan at your own risk and only persons over 15 years of age, provided that it is not under the influence of alcohol or drugs.

 

4./ Visitor is obliged to return rented vessel or other sports equipment after the agreed time, but no later than the closure of the rental i.e. "the dark". In the late return of rented items visitor must pay the amount of rental, which is set hourly rate according to the approved price list.

 

5./ Boats rental visitors must be in their own interest to move on smooth, wet decks with maximum attention to avoid slipping and accidents. The operator of rental shall not be liable for any damages, injuries, accidents, which itself own visitor causes inattention, indiscipline, violation of Rules of operation and Order of boating safety.

 

6./ The visitor is obliged to save equipment rentals, boat and rented sporting goods. Damage or loss that was caused by his fault or the property of the owner or other visitors and users of surface water is obliged to pay.

 

7./ After payment of the agreed rental fee rental service will pass properly equipped vessel to the visitor at the pier. Visitor will be instructed how to properly operate the vessel. Visitor (ship leader) is responsible for rented boat and for the other persons and their location on board. The vessel may take only a specified number of persons indicated in the capacity of those on board.

 

8./ Non-swimmers and children under 10 years of age must use a rescue agent during the cruise. If rental cannot provide these rescue agents to visitors, the vessel shall not leave the rental.

 

9./ All boats users are prohibited from colliding with another boats, jump into the water from them or for them to climb out of the water, sinking or pulling them to shore.

 

10./ Other traffic on the water surface shall not be disturbed with rented boats, especially the operation of passenger ships. This means that small vessels should not approach the large vessels at a distance of less than 30 m or cruising waterway of large vessels within 200 m

 

11./ When leaving and approaching to the pier, boat leader shall not lead the vessel outside the safety zone marked by buoys. It is prohibited to moor at the pier, shore of TJ Jachtklub Brno, enter a prohibited areas of the lake enumerated in the rules of operation of the dam, as well as to the area-designated "non-entry" or yellow buoys (no closer to the aeration towers within 10 m) or warning signs indicating swimming pool, security zones of the dam, sanitary zones, passenger shipping dock of DPMB, turnabout and fairways of large passenger vessels. In cases where a small vessel passing swimmers, the leader of a small vessel shall circumnavigate it at a safe distance and, if possible, so that swimmers stay between the small boat and the nearest shore. For small self-propelled vessel is a safe distance of 10 m.

 

12./ It is not allowed to approach and balance with small vessels to hydro-technical facilities, navigational signs and buoys and damage or destruct them. At the time of organizing events in the water /races/ is prohibited for all vessels enter the defined - marked fairways - lines or otherwise interfere with sports events.

 

13./ It is not allowed to use the dock of boat rental for sunbathing, jumps into the water or fishing.

 

14./ It is not allowed closer to the immediate vicinity of fishermen fishing from the shore or on boats, and thus eliminate potential conflicts with these fishermen.

 

15./ Is prohibited to call for help without a cause. In case of people drowning or an accident or vessels located in the vicinity, each boat leader is obliged to provide immediate assistance to the vessel within the limits of their own resources and abilities.

 

16./ The leader of a small vessel / borrower / is responsible for the safety of navigation in conditions of deteriorating weather conditions which is required to evaluate in time. If sailing is no more secure, he must return to the boat rental or land in a protected area. The boat shelter shall be reported promptly to the rental.

 

17./ It is prohibited to pollute water, space of boat rental, littering, pouring harmful liquids, laundry, etc.

 

18./ Lingering of visitors in the rental outside working hours and unauthorized use of a rental boats without the knowledge of responsible workers is unacceptable.

 

19./ Each visitor, which acts to rental workers, but also to other visitors and users of water bodies badly, cancels order, commits an offense is drunk or under the influence of drugs will be banished from boat rentals.

 

Important phone numbers:

 

Rental service: 775 870 666

 

Accountable manager: Houška Roman 603 468 476

Water Rescue Service: 777 347 232

Medical emergency / service /: 155

Firemen: 150

Police: 158

City police: 156

Emergency call: 112

The State Shipping Administration, subsidiary of Přerov: 581 250 911